Om SNAKKE

Opplæringsplattformen SNAKKE er en del av regjeringens tiltaksplan En god barndom varer livet ut (2014-17). Den er utviklet av RVTS nasjonalt på oppdrag fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

SNAKKE skal øke fagkunnskap, men primært gi handlingskompetanse hos alle hjelpere som arbeider med barn. 

Kunnskapsgrunnlaget for portalen SNAKKE baserer seg på våre tre kunnskapskilder forskningskunnskap, brukerkunnskap og erfaringskunnskap. 

Her baserer vi oss på oppsummert kunnskap slik den blant annet kommer frem i Helsedirektoratets oppsummering av fellesfaktorer i samtaler med barn (fra IS-2696). I oppsummeringen står det at «metoder for samtaler med barn bygger på kunnskap og teorier om barns kognitive nivå og barns evne til å uttrykke seg verbalt (…). Disse metodene varierer noe i formen, men gjennomgående er samtalen delt inn i faser med en innledende fase, en hovedfase og en avslutningsfase. Den innledende fasen innebærer å skape kontakt og tillit til barnet, redegjøre for regler og utjevne maktforholdet mellom barn og voksen. Hovedfasen dreier seg i hovedsak om å starte samtalen vidt og så snevre seg inn mot det aktuelle temaet for samtalen. Samtalen starter gjerne med å be barnet fortelle frie historier som senere blir utgangspunkt for mer detaljerte spørsmål. Generelt er idealet å stille mest mulig åpne spørsmål. Avslutningsfasen handler i hovedsak om å oppsummere intervjuet, avklare enkeltspørsmål og ellers sikre at barnet er beroliget etter intervjuet.» 

SNAKKE er ikke en metodeopplæring, men en hjelp til bevisstgjøring og øving på disse fellesfaktorene. I simuleringen har vi valgt å ha fokus på åpne spørsmål og kommunikasjon som fremmer fri fortelling.  

RVTS er en tjeneste for tjenestene, og har fokus på kompetanseøkning av hjelpere i ulike tjenester. I møte med våre brukere (ansatte i tjenestene) erfarer vi at det ikke er mangel på teoretisk kunnskap, men på handlingskompetanse. Dette beskriver også brukerne selv. Særlig i forhold til vold og overgrep er feltet preget av frykt for å krenke, for å ta feil, for å spørre feil og dermed ødelegge for andre tjenester. Vi ønsket derfor å lage et verktøy som gir mulighet til å øke handlingskompetansen ved å øve i trygge omgivelser. Vi har i forbindelse med pilotering og utvikling av Snakke samlet inn informasjon og vært i løpende dialog med ansatte i barnehager, skoler og andre relevante tjenester. De har meldt om et stort behov for Snakke og en øvingsplattform slik at alle ansatte kan bli trygge nok til å snakke med barn om deres opplevelser. Dette samsvarer også med behov som har fremkommet i møtene vi har hatt med Forandringsfabrikken og andre stemmer fra sluttbrukere (se for eksempel Barneombudets rapport om barn og unge utsatt for vold og overgrep, 2018)).   

Prosjektgruppen som har utarbeidet SNAKKE har bred erfaring fra hjelpetjenester og arbeid med barn og unge på ulike arenaer som barnevern, psykisk helsevern, helsestasjon og med ulike mandat som avdekking, helpetiltak og behandling. I tillegg har medlemmene bred erfaring fra undervisning for hjelpere som møter barn og ungdom og dermed om deres utfordringer og behov. RVTS har brukt sin erfaringskunnskap fra å støtte ansatte i tjenestene slik at de kan bli tryggere voksne i samtale med barn, og samtidig handle i overenstemmelse med gjeldende retningslinjer og føringer. Vår oppgave er å bistå hjelperne til å ivareta plikter og pålagte oppgaver i arbeidet sitt samtidig som de skal forsøke å ivareta barnet og tilliten mellom barn og voksen. Dette har vært en viktig del av utviklingsarbeidet, og vi har etter beste evne forsøkt å balansere våre brukere og sluttbrukeres ønsker og utfordringer i nettportalen og simuleringene. 

SNAKKE er et opplæringsprogram som skal ut i kommunene i regi av RVTS. Dette arbeidet er i gang og vil skje parallelt med evalueringer av nytteeffekt og bruk. Plattformen lanseres tidlig i utviklingsprosessen, og utprøving og implementering skal være en dynamisk prosess der videreutvikling skjer fortløpende.Prioritert målgruppe i 2018 er barnehageansatte, og et opplæringsprogram vil bli påbegynt i alle regioner.

SNAKKE har flere deler; SNAKKElab, SNAKKEsim og kunnskapsdelen LærMer.

I SNAKKElab vises filmer av barn i samtale med en voksen. Samtalene er ment som læring og inspirasjon til å reflektere over egen kunnskap og egne følelser: Hva kan jeg møte i en slik samtale? Ville jeg valgt den samme tilnærmingen som i filmen eller ønsker jeg å gjøre noe annet? Hvordan er vi enige om å gjøre det hos oss?

SNAKKEsim er simulering av samtaler med barn. Du går inn i rollen som en voksen stilt overfor barn du tenker kan ha blitt utsatt for overgrep, vold eller annen form for omsorgssvikt.  Gjennom en simulert relasjon kan du øve deg på bedre dialog med barn og unge.

I LærMer kan du lese om det du blir opptatt av når du spiller eller ser film: Hvordan samtale med barn, hva er mitt ansvar og hvordan kan jeg forberede meg?

Den digitale opplæringsplattformen og tilgangen til spillet SNAKKEsim er åpen og tilgjengelig for alle, og kan fritt tas i bruk. Instruksjon til hvordan du laster ned og spiller SNAKKEsim finner du under ØVE eller Start Spillet. Om du trenger teknisk assistanse, send e-post. Den kan også brukes om du har andre spørsmål om siden eller ønsker at opplæringsprogrammet skal gjennomføres i din kommune eller arbeidsplass.

 

Referanser 

Møller, G. (2018). Rapport IS 2696 Kunnskapsgrunnlag – Metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge (https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kunnskapsgrunnlag-metoder-for-tidlig-identifisering-av-risiko-hos-barn-og-unge ) 

Barneombudet (2018). Hadde vi fått hjelp tidligere ville alt vært annerledes. Erfaringer fra barn og unge utsatt for vold og overgrep. PDF:(http://barneombudet.no/wp-content/uploads/2018/03/Barn_og_unge_vold_og_overgrep.pdf)