Vold er vanligere enn vi tror

Flere barn i ditt nærmiljø lever med vold eller seksuelle overgrep. Vold er et stort samfunnsproblem som påvirker vår fysiske og psykiske helse.

15% av ungdomsskoleelevene sier de har hatt uønskede seksuelle opplevelser. (Ung i Agder 2016)

[Vold er] tilsiktet bruk av fysisk kraft eller makt, faktisk eller ved hjelp av trusler, rettet mot en selv, andre enkeltpersoner, eller mot en gruppe eller et samfunn, som enten resulterer i eller har stor sannsynlighet for å resultere i fysisk skade, død, psykologisk skade, feilutvikling eller deprivasjon.(Krug et al. 2002) Verdens helseorganisasjon, WHO

I arbeid med vold i familier, bruker vi ofte Alternativ til vold sin definisjon:

Vold er enhver handling rettet mot en annen person som ved at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre som den vil.Psykolog Per Isdal, Alternativ til vold

Hver dag blir norske barn og unge utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Norske studier viser at 1/3 av alle barn opplever mindre alvorlig fysisk vold som å:

  • bli ristet
  • kløpet, knipset
  • dyttet av sine foresatte
  • slått med flat hand


1 av 20 barn opplever alvorlig fysisk vold, som å bli slått, sparket, banket eller fysisk angrepet. Det betyr at minst ett barn i hver skoleklasse har blitt utsatt for alvorlig fysisk vold.

Mange barn opplever også psykisk vold fra voksne. Ett av 10 barn blir gjentatte ganger:    

  • gjort narr av,
  • ydmyket,
  • oversett eller
  • fortalt at de ikke duger.


Barn som lever med vold forteller ofte at den psykiske volden er verst. Dette støttes av forskning som viser at denne volden gir de alvorligste helsevanskene. De som utøver vold og vi som er vitne til den kan ha behov for å isolere og bagatellisere volden. De som utsettes for vold lever med muligheten for at den skal skje hele tiden. Barn bruker mye krefter på å forsøke å kontrollere det de tror volden henger sammen med. Dette tar energi fra lek og læring. 

Barn bruker mye av kreftene sine på å unngå vold mot dem selv eller noen de er glad i.

Undersøkelser om seksuelle overgrep hos barn viser at 1 av 10 jenter og 1 av 30 gutter har blitt utsatt for uønset seksuell kontakt før de fyller 13 år. De aller fleste blir utsatt fra noen de kjenner; en i familien, en fotballtrener eller en nabo. Som regel blir overgrep utøvd uten brutalitet, tvang eller trusler.

Noen barn opplever vold en gang, mens for andre barn er vold og trusler en del av hverdagen. Barn kan oppleve flere typer overgrep. Er du først voldsutsatt øker risikoen for å bli utsatt for flere typer vold, og for å oppleve vold eller overgrep senere i livet. Barn som utsettes for fysisk vold utsettes også for psykisk vold, og mange lever med både vold og seksuelle overgrep. Nesten halvparten av barna som selv har blitt utsatt for vold forteller om vold mellom foreldre sine.

For mange barn lever med vold og overgrep for lenge.

Konsekvensene for barna er alvorlige. Vi kan alle gjøre noe med dette. Har du sett noe du er bekymret for? Ta det opp med kollegaer og prøv å forstå. Barn trenger voksne som SER og tar bekymringen på alvor. 


Andre ressurser: