Risiko i minoritetsmiljøer

Noen av barna vi møter som opplever vold, overgrep og omsorgssvikt har bakgrunn fra flere kulturer. Det er viktig at vi definerer vold i forskjellige former som vold uansett, og ikke lar kultursensitivitet eller forståelse for familiers vanskelige situasjon gå foran barnas behov for støtte.


Samtidig er det viktig å møte barna med en anerkjennelse for dilemmaene de kan stå i og være åpne og nysgjerrige på hvordan de har det og hva de opplever som vanskelig.

Vi skal være oppmerksomme på at barn med krysskulturell oppvekst kan bli utsatt for disse typene vold: 

Negativ sosial kontroll - utøvd gjennom ulike former for oppsyn, press, trusler og tvang som utøves (av familie, miljøet, eller menigheten for å sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller gruppens normer. Kontrollen kjennetegnes ved at den er systematisk og bryter med den enkeltes rettigheter i henhold til blant annet barnekonvensjonen og norsk lov.

Oppdragervold - fysisk vold i oppdragelsen. Dette kan være alt fra avstraffelse med belteslag, til lugging og klyping når foreldrene blir sinte. Dette er forbudt i Norge, men fremdeles lovlig i store deler av verden.

Æresrelatert vold - Utløst av familiens behov for å ivareta eller gjenopprette ære og anseelse. Dette forekommer i familier med sterke kollektivistiske og patriarkalske verdier. Jenter er særlig utsatt fordi deres seksuelle atferd er uløselig knyttet til familiens ære, og fordi uønsket adferd kan påføre hele familien skam. Gutter blir også utsatt for æresrelatert vold.

Tvangsekteskap - ufrivillig inngåelse av ekteskap med tvang. Å bli «giftet bort». Kan innebære alt fra fysisk vold til psykisk og emosjonelt press om å gifte seg, gjerne med en fra familiens opprinnelsesland

Kjønnslemlestelse er når jenter blir utsatt for omskjæring i forskjellige former. Disse invaderende inngrepene er tradisjon i en rekke land og kan gi varige helseplager for kvinnene.

Vær også oppmerksom på at barn og unge kan bli sendt til utlandet eller etterlatt i andre land, for eksempel for religiøs/kulturell indoktrinering. Ved bekymring om dette kan det være viktig å få stoppet utreise.


Til ettertanke

Krysskulturelle barn som blir utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt trenger sensitive voksne som ikke devaluerer "de andre", men er oppmerksom på dilemmaene i skille mellom vold og kultur.
Barna kan ta like mye skade av psykisk vold (for eksempel å høre "Du kommer ikke til himmelen" eller "Nå har du Satan i sjelen din") som fysisk vold.

Hvordan jobber ditt arbeidssted med bruk av tolk og møte med mennesker fra andre kulturer?
Hvordan kan du løfte frem ressursene og kompetansen barna har i kraft av å være krysskulturelle?
Hvordan preger din egen kultur og verdier hvordan du vil SNAKKE med krysskulturelle barn og unge?

For å støtte fagfolk i arbeidet med vold mot barn i krysskulturell kontekst har RVTS laget flere aktuelle nettportaler som gir kunnskap og hjelp: 


Veier videre: